X
تبلیغات
بانک مقالات مدیریت دانشگاه آزاد تنکابن
باسلام

خدمت دانش پژوهان گرامی

جهت انجام پروژه های آماری(spss)و نرم افزار تحلیل مسیر(lisrel)و مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال،پایانامه و تدوین مقالات با پست الکترونیکی زیر تماس حاصل نمایید:

valiolah.jafari@yahoo.com

valiolah.jafari@gmail.com

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

دانلود جدیدترین شماره از مجله مدیریت بازاریابی

Marketing Management Magazine

     


در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

ارزش افزدوه جمعه پانزدهم فروردین 1393 16:55

بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) و ارزش افزوده واقعی (TVA) در تبیین نسبت کیوتوبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود صمدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

میثم کاویانی

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Study of Application Equity Economic Value Added (EEVA) and True Value Added (TVA) in explaining of Tobin’s Q ratio: Evidence from Tehran Stock Exchange
Mahmoud Samadi Largani a, Meysam Kavianib

Abstract
Investors and financial managers nowadays increasingly demand reliable measures which would allow them to examine the information of the firm real profitability. To this effect, in recent years, researchers inside and outside the country have been exploring a variety of economic profit measurement indicators, including Cash Value Added (CVA), Created Shareholder Value (CSV), Shareholder Value Added (SVA), Adjusted Economic Value Added (AEVA), Refined Economic Value Added (REVA), Market Value Added (MVA), Economic Value Added (EVA) and Residual Income (RI), each of which with a different information content in reflecting value and performance of companies. And to the same effect, this research investigates explanatory power of two other economic-profit-based indicators, namely True Value Added (TVA) and Equity Economic Value Added (EEVA), for Tobin’s Q of the 48 selected listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE) between 2003 and 2012. For test of hypotheses, first, using Kolmogorov-Smirnov test, normal distribution of data was examined the result of which confirmed normality of the understudy data. However, the results of F-test in study of the hypotheses indicated absence of a significant association between TVA, EEVA, and Tobin’s Q.
Keywords: True Value Added (TVA), Equity Economic Value Added (EEVA), Tobin’s Q

لینک دانلود:

www.aijsh.org/setup/banking/paper392.pdf

www.aijsh.org/?re=social&name=banking&val=AJRBF

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aijsh.org%2Fsetup%2Fbanking%2Fpaper392.pdf&ei=SaQ-U-vqNc7GtAa8loGoCg&usg=AFQjCNE1tWCrW2wyT9QV4X8UPEoVUbK0qA&sig2=v8uxki5sKcAkscLa0Qztyw&bvm=bv.64125504,d.Yms

.

نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

ارزش آفرینی دوشنبه بیست و ششم اسفند 1392 23:44

بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) و ارزش افزوده واقعی (TVA) در تبیین نسبت Qتوبین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Study of Application Equity Economic Value Added (EEVA) and True Value Added (TVA) in explaining of Tobin’s Q ratio


  محمود صمدی لرگانی*1، میثم کاویانی 2

1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،

2- کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه سرمایه­گذاران و مدیران مالی انتظار دارند تا از طریق معیارهای قابل اتکاء، اطلاعات مربوط به سود­آوری واقعی بنگاهها را بررسی نمایند. در این میان در سالهای اخیر معیارهای مختلفی از سود اقتصادی از جمله RI، EVA، MVA، REVA، AEVA، SVA، CSV، CVA مورد توجه محققان داخل و خارج از کشور قرار گرفته است که هریک محتوای اطلاعاتی متفاوتی جهت تبیین ارزش و عملکرد شرکتها داشته است. به همین انگیزه این تحقیق به معرفی و کارکرد دو معیار دیگر مبتنی بر سود اقتصادی یعنی ارزش افزوده واقعی (TVA) و ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام (EEVA) جهت تبیین نسبت Qتوبین در بین سالهای 1381 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. لذا جهت دستیابی به هدف مورد نظر 48 شرکت جهت مطالعه انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­ های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگرف – اسمیرنف نرمال بودن داده­ها بررسی شده است که نتایج، حاکی از عدم نرمال بودن داد­ه‎ها و همچنین نتایج حاصل از آزمون F جهت بررسی فرضیات بیانگر آن است که بین معیارهای نوین TVA و EEVA با نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده واقعی - ارزش افزوده اقتصادی صاحبان سهام- نسبت Qتوبین


نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |


کتاب استراتژي رقابتي: تکنيک‌هاي تحليل صنعت و رقبا نوشته مايکل پورتر توسط خانم اعظم جليلي خلاصه شده است. خلاصه کتاب استراتژي رقابتي پورتر در 121 صفحه تدوين شده است که پژوهشگران و دانشجويان علاقه‌مند به رايگان مي‌توانند آن را دانلود نمايند.

دانلود کتاب استراتژي رقابتي: تکنيک‌هاي تحليل صنعت و رقب

پسورد: parsmodir.com

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |دانلود جزوه اقتصاد خرد موسسه پارسه برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت
دانلود

منبع: سایت کنکور حسابداری به نقل از سایت تخصصی مدیریت صنعتی

نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |

تبیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و برخی از ویژگیهای بانکی

بر عملکرد مبتنی بر سودآوری بانکهای ایرانی

 

میثم کاویانی 1*، سید رضا ریاضی 2 ، محمدعلی خیرکار کشاورز 3، رضا یزدانی

1 کارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

2 کارشناس ارشد مديريت فنآوری و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 کارشناس ارشد مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

بانکها بعنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، شکل‎گیری ظرفیت و توان تولید کشورها و همچنین از ابزارهای اجرای سیاستهای پولی در سیستم اقتصادی محسوب میگردند و از آنجاییکه سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری میباشد تغییرات اقتصادی در هر جامعه‎ای کسب و کارهای بانکی را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد که مهمترین آنها عوامل گوناگونی اقتصاد کلان میباشند. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و برخی از ویژگیهای بانکی بر عملکرد مبتنی بر سودآوری بانکهای ایرانی می باشد. جهت دستیابی به این هدف از بین بانکهایی که در دورههای 1386 تا 1390 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودهاند، 6 بانک انتخاب گردید. متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم و نرخ ارز بوده و شاخص تبیین ویژگیهای بانکی شامل، نسبت کفایت سرمایه[1]، نقدینگی[2] و اهرم[3] بوده که نتایج بیانگر آن است که بین GDP با تمامی شاخصهای تبیین عملکرد مبتنی بر سودآوری و بین نرخ ارز با نرخ بازده دارایی‎ها (ROA) رابطه معناداری وجود دارد. در حالیکه بین نرخ تورم و عملکرد بانکها رابطه وجود نداشته است. همچنین نتایج نشان می‎دهد که از میان برخی از ویژگیهای بانکی، فقط نسبت کفایت سرمایه با ROA رابطه معناداری داشته است.

واژهههای کلیدی: فاکتورهای کلان اقتصادی، ویژگیهای بانکی، سودآوری

 این مقاله در اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی ارائه شده است.[1] Capital adequacy

[2] Liquidity

[3] Leverage


نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

ارزیابی عملکرد و ریسک بانکداری جمعه یازدهم بهمن 1392 11:36
کاربرد روشها و مدلهای کمی ارزیابی عملکرد و ریسک بانکهای تجاری

 میثم کاویانی 1*، وحید فائزی نیا 2 ، وحید ثقفی 2

3و2،1 کارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

 

چکیده

بانک‎های تجاری بعنوان هسته اصلی بخش اعتبار در یک اقتصاد ملی محسوب می‎شوند. در حقیقت، اعتبار موتور توسعه جریان مالی محسوب می‎گردد که منجر به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می‎گردد. در نتیجه، هرگونه کارایی در فعالیت‎های بانک‎های تجاری، اهمیت خاصی بر اقتصاد کامل دارد. امروزه فعالیت بانک‎ها و مؤسسات مالی در حوزه اعطای تسهیلات، سرمایه‎گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، گواهی سپرده، ضمانت‎نامه‏ها، به عبارتی ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات خاص این فعالیت‎ها قرار می‎دهد و آنها را با انواع متنوعی از ریسک‎ها مواجه می‎سازد. بنابراین نیاز به معیارهای مناسب در محیط جدید به منظور ارزیابی عملکرد بانک­ها و جهت مدیریت دارایی‎ها و بدهی‎ها بیش از پیش احساس می‎شود. بدین منظور مدیریت در بخش بانکداری بایستی سیستمی برای ارزیابی عملکرد و ریسک سرمایه‎گذاری ایجاد نماید که مناسب پیشامدها و رویه‎ها باشد.

هدف اصلی مقاله حاضر معرفی برخی از شاخص‎های کمی سنتی و نوین و مدل‎های کمی (مدل شارپ، تِرینر و جِنسن) مورد استفاده جهت عملکرد فعالیت سرمایه‎گذاری و ریسک در بانک‎های تجاری می باشد. و نهایتاً به معرفی کاربرد مدل نوینی با عنوان نرخ بازدهی سرمایه تعدیل شده با ریسک[1](RAROC) در بخش بانکداری می‎پردازد.

 واژهههای کلیدی: ارزیابی عملکرد، ریسک، RAROC.

این مقاله در اولین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی ارائه شده است.
[1] Risk Adjusted Return on Capitalادامه مطلب
نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |


حاشیه بهره خالص

نویسنده: میثم کاویانی- کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حاشیه بهره خالص (NIM) از معیارهای ارزیابی عملکرد بانکی میباشد که از تقسیم نمودن تفاوت بین بهرهی دریافتی[1] و بهرهی پرداختی[2] به متوسط کل داراییهای سرمایهگذاری شده محاسبه میگردد.‎ NIM همیشه بصورت بازده بیان میشود. فرض کنید آقای رضایی 1,000,000 ریال از بانکی وام دریافت نموده است و از آن برای خرید اوراق قرضه شرکت آلفا اقدام نموده است. اوراق قرضه سالانه 5% بهره یا 50,000 ریال بهره پرداخت میکند و همچنین نرخ بهره وام 3% یا 30,000 ریال در سال میباشد. با استفاده از فرمول NIM، از مابهالتفاوت بهره پرداختی و دریافتی که معادل 20,000 ریال میباشد و با تقسیم این رقم به مبلغ 1,000,000 ریال، NIM معادل 2% میباشد.

NIM مثبت بدین معنی است که دریافتیهای حاصل از سرمایه‎گذاری بیش از هزینههای آن بوده است ، و عکس آن اینکه NIM منفی بدین معنی است که دریافتیهای حاصل از سرمایه‎گذاری کمتر از هزینههای آن بوده است.[1] Interest Received

[2] Interest Paid


نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |

ارائه مدلهای نوین جریان نقد آزاد

(CVFCFF, CVFCFE)

ارزش ایجاد شده جریان نقد ازاد شرکت

Created Value from Free Cash Flow to Firm (CVFCFF)

ارزش ایجاد شده جریان نقد ازاد صاحبان سهام

Created Value from Free Cash Flow to Equity (CVFCFE)

نویسنده: میثم کاویانی

کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

Email: meysamkaviani@gmail.com

از بین معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد، جریان نقد آزاد[1] (FCF) بعنوان یکی از معیارهای مبتنی بر جریان نقد جهت اندازهگيري عملكرد شركتها است كه وجه نقد شركت را پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري يا توسعهي داراييها نشان می‎دهد. بر این اساس مدلهای مختلفی مبتنی بر جریان نقد آزاد برای ارزشگذاری شرکتها مطرح شده‎اند که از مهمترین آنان می‎توان به جریان نقد آزاد شرکت[2] (FCFF) و جریان نقد آزاد صاحبان سهام[3] (FCFE) اشاره کرد.

CVFCFF, CVFCFE  مدلهای نوین پیشنهادی توسط  اینجانب می باشد که بعنوان مدلهای نوین مبتنی بر ارزش افرینی (سود اقتصادی ) و جریان نقد می باشد.

این مدلها پس از آزمون با معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) نتیجه قابل توجهی داشته بطوریکه ارزش افزوده اقتصادی با ضریب تعیین بالا معیارهای نوین را توضیح می دهد و مقاله علمی و پژوهشی آن در مجله International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 3 (1) 2013 به چاپ رسیده است. با توجه به نتایج تحقیق، انتظار بر این است که این مدلها جایگزین مناسبی برای معیارهای EVA و ارزش افزوده نقدی (CVA) شوند و در تحقیقات داخل و خارج از کشور با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مورد آزمون قرار گیرد،

مقاله مربوط به این مدل پس از چاپ آن و ارسال اصل آن به دانشجویان و اساتید خارج از کشور که در حوزه جریان نقد و ارزش افرینی مطالعاتی انجام دادند، نشاندهنده مورد توجه قرار گرفتن مدلهای پیشنهادی توسط انها بوده است.

لازم به ذکر است پژوهشگران می توانند سوالات احتمالی خود را از طریق ایمیل فوق با اینجانب در میان بگذارند.

مقاله مرتبط با این مدلها را می توانید از قسمت آرشیو مجله فوق به آدرس زیر دانلود نمایید:

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ijafr/issue/view/165

[1] Free Cash Flow

[2] Free Cash Flow to Firm

[3] Free Cash Flow to Equityنوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |