دکتر رضا تهرانی جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۷ 20:46

عضو هيأت علمي دانشكده مديريت

رضا تهراني
 

??? align=

  دانشيار 

  مرتبه علمي

  

  مرتبه استخدامي

  

  تحصيلات

 مديريت مالي و بيمه

  گروه آموزشي

 

  تاريخ تولد

 

  محل تولد

 7675 6111  

  تلفن

  rtehrani@ut.ac.ir

  پست الكترونيك

 
مدارج علمي و تحصيلي:

 

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه/مدرسه

كشور

سال شروع

سال پايان

1 دكترا   مديريت تهران

ايران

   
2 فوق ليسانس   مديريت تهران

ايران

   
 
  تأليف كتاب:

 

عنوان كتاب

نوع (تأليف/ترجمه)

ناشر/محل نشر

سال انتشار

1 مديريت سرمايه گذاري

تاليف و ترجمه

نگاه دانش  1382
2 مديريت مالي

تاليف

نگاه دانش  1384
 
  تأليف مقاله:

 

عنوان مقاله

ناشر/محل نشر

 سال انتشار

1 سه مقاله در مجله تحقيقات مالي    
2 سه مقاله در مجله حسابداري دانشكده    
3 يك مقاله در مجله دانشگاه شيراز    
 
  سمينارها و همايشها:

 

عنوان همايش/مقاله مستخرج

داخلي/خارجي

سال برگزاري

نقش

مكان برگزاري

 
  پژوهش‌ها:

 

عنوان

مجري

كارفرما

شروع

اتمام

نقش

1 بررسي سازمان بورس اوراق بهادار و حمايت هاي دولت تهراني وزارت اقتصاد

1382

   مجري
نوشته شده توسط ولی الله(مسلم) جعفری  | لینک ثابت |